Rent vatten vill och bör man ha

Att vara magsjuk är verkligen ingen höjdare. Det kan vara riktigt riktigt trist och besvärligt hemma när man har tillgång till rinnande vatten och toalett. Är man dessutom ute i naturen och idkar friluftsliv blir det oftast varken enklare eller roligare.

Förutom att vara ordentlig med handhygienen kan det vara all idé och se till att vattnet man dricker är rent. Nedan lite kort om vattenrening för friluftsliv och om de vanligaste åkommorna. Här finns prylar för vattenrening.

Mekanisk vattenrening

 

Katadyn kombi
Katadyn kombi

Keramiskt filter
Keramiska filter har mikroskopiska porer med impregnerat silver vilket förhindrar tillväxten av bakterier. Porerna i Katadyns filter är 0,2 μmeter (0,0002mm). Bakterier i storlek från 0,2 till 5 μmeter (t. ex. protozoa) blir effektivt bortfiltrerade. Keramiska filter kan bli mekaniskt återställda, genom att de tvättas i tex kranvatten, och filtrets kapacitet går att mäta.

Aktivt kol
Aktivt kol används för dess förmåga att reducera skadliga organiska och oorganiska substanser i vattnet. Det tar bort dålig smak, lukt, klor, bekämpningsmedel och trihalometaner (cancerogen biprodukt som kan bildas när dricksvatten kloreras). Dessa substanser fastnar på den stora ytan som aktivt kol har. Aktivt kol kan inte återställas efter användning.

Glasfiber
Superfin glasfiber, som ligger mellan två parallella skikt, skapar ett djupt filter. Fiber med en porstorlek om 0,3 μmeter filtrerar mekaniskt bort alla bakterier och protozoa. Den flexibla glasfibern är veckad och det resulterar i en extremt stor area på dess yta och därmed en stor förmåga att absorbera smuts.

Kemisk vattenrening

Silver
Silverjoner drar sig till bakterierna genom elektrolytisk absorbtion. Efter att silvret har trängt genom cellens membran oskadliggörs bakteriens DNA, vilket förhindrar vidare spridning. Bakteriens syreupptagning angrips vilket ger en kedjereaktion och bakterien dör.

Klor
Klor är den vanligaste substansen för att rena vatten oavsett var i världen man befinner sig. Det verkar snabbt och har ett brett användningsområde. Klor är dock inte lämpligt vid lagring av vatten och doseringen är mycket viktig eftersom klor är giftigt.

Jod
Jod, är precis som klor en halogen (ett grundämne ur det periodiska systemets grupp 17; flour, klor, brom, jod och astat) och har därmed liknande egenskaper. Det är mindre PH-beroende
och är lättare att lagra än klor, men har inte samma effektiva verkningsgrad och verkar därför inte lika snabbt. Utan filtrering genom ett aktivt kolfilter lämnar jod en motbjudande smak. För att eliminera de negativa egenskaperna från jod använder Katadyn endast jod ihop med ett aktivt kolfilter.
Parasiter, bakterier och annat som inte hör hemma i dricksvatten.
Giardia lamblia är en parasit, som lever i människans tolvfingertarm och tunntarm. Till formen ser den ut som ett päron, är 12 – 15 um lång och 2-4 um tjock, och har små spröt, flageller, sammanlagt åtta stycken, med vilka den rör sig. Organismen är encellig, men cellen har två kärnor, och på mikroskopiska bilder ser det nästan ut som om parasiten skulle ha ögon. Ena sidan av parasiten täcks av en ”sugskiva” med vilken parasiten fäster sig på slemhinnans yta.
Parasiten förekommer utanför människan i cystform, som klarar sig i många veckor i t.ex. vatten.
Parasiten infekterar människor, däggdjur, kräldjur och fåglar – och avföringen från djur kan infektera ytvattnet.
Giardia lamblia ansågs länge vara en del av normalfloran i tarmen och det är först i nutiden som man upptäckt att den är en sjukdomsalstrande parasit.

I vilka länder förekommer Giardia?
Denna parasit är vanlig dels i länder med dålig hygienisk standard, dels i varma tropiska eller subtropiska länder. I många länder är denna parasit så vanlig att en stor del av befolkningen bär på giardia. Parasiten smittar oftast via förorenat vatten. Endast hos barn har direkt smitta från person till person konstaterats. De flesta finländare som besöker Leningrad får sannolikt i sig cystor av denna parasit som förekommer i Leningrads vattenledningsnät. Alla insjuknar dock inte.

I Finland diagnostiseras några hundra fall per år, men dessutom förekommer ett okänt och sannolikt stort antal fall av giardiasis där besvären är så obetydliga att patienten inte söker någon läkarhjälp. I USA anses giardia vara den vanligaste orsaken till ej-bakteriell diarre

Sjukdomsmekanism
På vilket sätt orsakar Giardia sjukdom hos människan?
En patient som druckit vatten innehållande giardiacystor får redan efter några dagar ett stort antal giardiaparasiter i tunntarmen. Antalet parasiter kan vara så stort att lagret av parasiter på tarmens yta bildar en mekanisk barriär som hindrar födan från att sugas upp av tarmens slemhinna. Parasiten har tydligen en skadlig inverkan på slemhinnan och då man granskar tunntarmsprovbitar i mikroskop kan man se så kallad villusatrofi, av samma typ som hos patienter med celiaki.

Patienter med nedsatt motståndskraft mot infektioner får mycket lätt giardia-infektion. Det kan vara fråga om patienter med medfödd brist på immunglobuliner, dvs äggviteämnen, som deltar i immunförsvaret. Patienter med HIV-infektion har försämrat immunförsvar och också dessa får alltså giardia-infektion lättare än andra. Barn får sannolikt lättare denna infektion än vuxna, och epidemier på barndaghem finns beskrivna.

Många människor har en giardia-infektion utan att alls veta om det, och nästan alla som bor i Leningrad kan förmodas ha denna infektion, utan att lida några större men. Symtomen börjar typiskt l – 3 veckor efter smittotillfället. De typiska symtomen är diarre, luftbesvär, känsla av svullnad i buken, aptitlöshet, svaghet, illamående, uppkastningar och avmagring. Avmagringen kan vara påtaglig – patienten är aptitlös, och det lilla han eller hon äter absorberas inte av tarmen. Däremot har patienterna vanligen inte feber och allergiska symtom är sällsynta. Symtomen går oftast snabbt över på några dagar men i enstaka fall kan de fortsätta i flera veckor.

Den huvudsakliga smittovägen är via dricksvatten. Man bör därför undvika att dricka kranvatten vid vistelse på områden där Giardia förekommer rikligt. I de fall buteljerat vatten inte finns att få räcker kokning i minst en minut för att ta kål på cystorna. Då man äter ute kan det vara omöjligt att undvika t.ex. grönsaker tvättade i kranvatten. Sannolikt är det så att oberoende hur försiktiga resenärerna är kommer en ansenlig del av sådana som återvänder från en Leningradresa att ha med sig Giardia. Sjukdomen är dock lindrig och i många fall symptomfri.

Giardia och Cryptosporidium är encelliga parasiter (protozoer) som förekommer över hela världen. Båda är vanliga orsaker till buksmärtor och diarréer, så kallad ”turistdiarré”. Parasiterna kan förekomma i ytvatten.
Utbrott av giardiasis och kryptosporidios via dricksvattnet är inte ovanliga och har även inträffat i Sverige. Smittöverföring via mat sker också. De mikroskopiska parasiterna lever i tunntarmen hos människor och djur. Spridning sker med avföringen direkt till andra människor och djur eller kommer ut i vatten där de kan överleva i flera månader.

Cirka 1 500 fall av giardiasis rapporteras årligen i Sverige, oftast bland asylsökande och flyktingar, ibland hos hemvändande turister. Relativt få inhemska fall av giardiasis rapporteras årligen, då ofta som daghemssmitta. Ett utbrott av kryptosporidios skedde sommaren 2002 i Lidingö då människor smittades via bad i en simbassäng. Totalt smittades över 500 personer till följd av fekal förorening i bassängen. Vattnet i bassängen var klorerat och provtaget enligt föreskrifter och pekar på svårigheterna med att förebygga och kontrollera kryptosporidios.

Mer info om Giardiainfektion finns hos t.ex. Smittskyddsinstitutet.

Protozoa är ett samlingsnamn för encelliga organismer som amöbor, plankton osv.
Bakterier som är uppbyggda av organiska föreningar och lever i vatten, överlever inte tillsatsen av klor (eller ozon för den delen). Doseringen är dock mycket viktig eftersom klor är giftigt. I några vattenrenare finns ett keramiskt filter impregnerat med silver. Silverjonerna har samma effekt som klor och tar bort bakterier och protozoa.

Tungmetaller
De keramiska filter som finns i några av Katadyns produkter reducerar mängden tungmetaller (tex. kvicksilver) som finns i vattnet men det tar inte bort det helt. Hur mycket som blir kvar efter filtreringen beror på hur hög koncentrationen var från början.